Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Sala Sportowa

Regulamin korzystania i wynajmu Sali Sportowej w Studzianie

§ 1

1.1. Administratorem i wynajmującym salę sportową jest Dyrektor w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

1.2. Pomieszczenie wynajmowane jest dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych, dzieciom i młodzieży szkolnej pod nadzorem osoby dorosłej, będącej przedstawicielem najemców.

1.3. Udostępnienie sali następuje po wcześniejszym zawarciu umowy przez osobę pełnoletnią i ustaleniu harmonogramu.

  • W godzinach od 8.00 do 16.00 sala gimnastyczna udostępniona jest Szkole Podstawowej na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego.
  • Obiekt otwarty jest w dni powszednie w godzinach od 16. 00 do 20.00

§ 2

2.1. Opłaty za wynajem Sali pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem określonym   w zarządzeniu Wójta Gminy Przeworsk. Najemca wpłaca należność za wynajem na podane konto.

2.2.  Najemca i wynajmujący mają prawo do rozwiązania umowy najmu z miesięcznym wypowiedzeniem. Naruszenie regulaminu przez najemcę, może spowodować rozwiązaniem umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

2.3. Wynajmujący ma prawo do odwołania wynajmu w związku z organizacją pracy szkoły.  Zobowiązany jest do przekazania informacji najemcy minimum 3 dni wcześniej.

2.4. Osoby fizyczne i grupy zorganizowane wynajmujące salę gimnastyczną korzystają             z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakiety do badmintona, tenisa stołowego).

§ 3

3.1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są do:

- punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;

- używania odpowiedniego obuwia sportowego (obuwie halowe, niepozostawiające zabrudzeń i rys podczas użytkowania sali);

- pozostawienia porządku oraz podporządkowanie się poleceniom personelu szkoły oraz prowadzącemu zajęcia;

- przestrzeganie przepisów bhp, p. poż.

3.2. Zabrania się:

- korzystania z sali osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych;

- niewłaściwego korzystania z wyposażenia sali gimnastycznej (np. wieszania się na obręczach konstrukcji do piłki koszykowej).

§ 4

Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i sali gimnastycznej.

§ 5

5.1. Za zniszczenia wynikłe w trakcie zajęć na terenie obiektu (sala gimnastyczna, szatnia, łazienka, korytarz) ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz najemca.

5.2. Zobowiązani są oni do naprawy lub pokrycia ich wartości.

§ 6

Osoby korzystające z sali sportowej biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

§ 7

Szkoła (Dyrektor) nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje uczestników.

§ 8

Osoby najmujące mające uprawnienia do korzystania z sali nie mogą udostępniać lub odstępować wejść na teren obiektu osobom trzecim lub grupom.

§ 9

Członkowie grupy zobowiązani są do opuszczenia obiektu niezwłocznie po zakończeniu zajęć.

§ 10

Klucze do udostępniania Sali posiadają:

  • personel obsługi.

§ 11

Zastrzega się prawo zmiany stawek wynajmowania sali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron oraz podaniu zmian do wiadomości publicznej.

§ 12

12.1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studzianie.

12.2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

§ 13

Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu lub porządek publiczny będą usuwane z terenu szkoły.

§ 14

W sprawach wniosków, skarg i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Szkoły.

§ 15

Korzystający z sali zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, przepisów bhp i p. poż.

 

 

 

 

 

Data dodania: 2023-01-18 20:56:56
Data edycji: 2023-01-18 22:17:19
Ilość wyświetleń: 359

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej