Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 ______Zapraszamy do udziału w ALBERTIADZIE - szczegóły w zakładce Konkursy

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sala Sportowa

Regulamin korzystania i wynajmu Sali Sportowej w Studzianie

§ 1

1.1. Administratorem i wynajmującym salę sportową jest Dyrektor w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

1.2. Pomieszczenie wynajmowane jest dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych, dzieciom i młodzieży szkolnej pod nadzorem osoby dorosłej, będącej przedstawicielem najemców.

1.3. Udostępnienie sali następuje po wcześniejszym zawarciu umowy przez osobę pełnoletnią i ustaleniu harmonogramu.

  • W godzinach od 8.00 do 16.00 sala gimnastyczna udostępniona jest Szkole Podstawowej na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego.
  • Obiekt otwarty jest w dni powszednie w godzinach od 16. 00 do 20.00

§ 2

2.1. Opłaty za wynajem Sali pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem określonym   w zarządzeniu Wójta Gminy Przeworsk. Najemca wpłaca należność za wynajem na podane konto.

2.2.  Najemca i wynajmujący mają prawo do rozwiązania umowy najmu z miesięcznym wypowiedzeniem. Naruszenie regulaminu przez najemcę, może spowodować rozwiązaniem umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

2.3. Wynajmujący ma prawo do odwołania wynajmu w związku z organizacją pracy szkoły.  Zobowiązany jest do przekazania informacji najemcy minimum 3 dni wcześniej.

2.4. Osoby fizyczne i grupy zorganizowane wynajmujące salę gimnastyczną korzystają             z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakiety do badmintona, tenisa stołowego).

§ 3

3.1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są do:

- punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;

- używania odpowiedniego obuwia sportowego (obuwie halowe, niepozostawiające zabrudzeń i rys podczas użytkowania sali);

- pozostawienia porządku oraz podporządkowanie się poleceniom personelu szkoły oraz prowadzącemu zajęcia;

- przestrzeganie przepisów bhp, p. poż.

3.2. Zabrania się:

- korzystania z sali osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych;

- niewłaściwego korzystania z wyposażenia sali gimnastycznej (np. wieszania się na obręczach konstrukcji do piłki koszykowej).

§ 4

Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i sali gimnastycznej.

§ 5

5.1. Za zniszczenia wynikłe w trakcie zajęć na terenie obiektu (sala gimnastyczna, szatnia, łazienka, korytarz) ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz najemca.

5.2. Zobowiązani są oni do naprawy lub pokrycia ich wartości.

§ 6

Osoby korzystające z sali sportowej biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

§ 7

Szkoła (Dyrektor) nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje uczestników.

§ 8

Osoby najmujące mające uprawnienia do korzystania z sali nie mogą udostępniać lub odstępować wejść na teren obiektu osobom trzecim lub grupom.

§ 9

Członkowie grupy zobowiązani są do opuszczenia obiektu niezwłocznie po zakończeniu zajęć.

§ 10

Klucze do udostępniania Sali posiadają:

  • personel obsługi.

§ 11

Zastrzega się prawo zmiany stawek wynajmowania sali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron oraz podaniu zmian do wiadomości publicznej.

§ 12

12.1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studzianie.

12.2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

§ 13

Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu lub porządek publiczny będą usuwane z terenu szkoły.

§ 14

W sprawach wniosków, skarg i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Szkoły.

§ 15

Korzystający z sali zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, przepisów bhp i p. poż.

 

 

 

 

 

Data dodania: 2023-01-18 20:56:56
Data edycji: 2023-01-18 22:17:19
Ilość wyświetleń: 116

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej