Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach szkolnych w miłym, bezpiecznym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, odrabiania zadań domowych i zjedzenia posiłku. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy, uwzględniającego tematy tygodniowe dotyczące wydarzeń historycznych i kulturalnych, dni uroczystych i świątecznych oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

 

Dzienny rozkład zajęć planowanych w świetlicy

7.30 - 9.30 
Gry i zabawy dowolne,czytanie czasopism; lektura własna, rozrywki umysłowe, nauka własna pod opieką nauczyciela. 
9.30 - 11.00 
Zajęcia programowe: 
- Rozmowy; pogadanki z dziećmi; zabawy integracyjne.
- Quizy; gry dydaktyczne. 
- Zajęcia plastyczno - techniczne. 
- Czytanie bajek, baśni, opowiadań, prasy dla dzieci. 
- Spacery, zabawy na powietrzu. 
- Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek. 
- Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
11.00 - 12.00
Przygotowanie do obiadu,obiad i posiłek dzieci, które nie korzystają z obiadów.
12.00 - 14.00 
Zabawy według zainteresowań dzieci, odrabianie lekcji. 
14.00 - 15.00
Zajęcia programowe: 
- Zajęcia plastyczno-techniczne. 
- Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu. 
- Różne formy pracy z książką. 
- Quizy; gry dydaktyczne; zagadki; rebusy. 
- Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne. 
- Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek. 
- Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD. 
15.00 - 16.00
Odpoczynek i zabawy dowolne, nauka własna pod opieką nauczyciela, gry planszowe, odrabianie prac domowych, porządkowanie sal świetlicowych. 

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci. 

Regulamin świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 
1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym). 
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

DOKUMENTACJA PRACY

1. Roczny rozkład zajęć i zadań z podziałem na miesiące. 
2. Dziennik zajęć. 
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 
4. Regulamin świetlicy. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Do świetlicy przyjmuje się:
a) uczniów klas 0 - III oraz przedszkolaków, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, 
b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV - VI, 
d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od. 7:30 - 16:00 (piątki do 14:00)
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy. 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 
1. Świetlica to nasz drugi dom, od nas zależy jak będziemy się tu czuli. 
2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby. 
3. Wszyscy dbamy o porządek i estetyczny wygląd sali. 
4. Szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami. 
5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste , bierzemy udział w pracach porządkowych . 
6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich. 
7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy, wychodzimy za pozwoleniem. 
8. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
9. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w trudnościach. 
10. Staramy się, aby nam było dobrze z innymi, a innym z nami. 

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY: 
Uczeń ma prawo do: 
a) respektowania i swoich praw i obowiązków, 
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, 
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
e) życzliwego, podmiotowego traktowania, 
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY: 
Uczeń ma obowiązek: 
a) dbać o ład i porządek, 
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy, 
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy, 
e) zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 
Data dodania: 2019-07-08 13:06:29
Data edycji: 2023-02-20 23:36:48
Ilość wyświetleń: 1295

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej