Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach szkolnych w miłym, bezpiecznym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, odrabiania zadań domowych i zjedzenia posiłku. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy, uwzględniającego tematy tygodniowe dotyczące wydarzeń historycznych i kulturalnych, dni uroczystych i świątecznych oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

 

Dzienny rozkład zajęć planowanych w świetlicy

7.30 - 9.30 
Gry i zabawy dowolne,czytanie czasopism; lektura własna, rozrywki umysłowe, nauka własna pod opieką nauczyciela. 
9.30 - 11.00 
Zajęcia programowe: 
- Rozmowy; pogadanki z dziećmi; zabawy integracyjne.
- Quizy; gry dydaktyczne. 
- Zajęcia plastyczno - techniczne. 
- Czytanie bajek, baśni, opowiadań, prasy dla dzieci. 
- Spacery, zabawy na powietrzu. 
- Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek. 
- Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
11.00 - 12.00
Przygotowanie do obiadu,obiad i posiłek dzieci, które nie korzystają z obiadów.
12.00 - 14.00 
Zabawy według zainteresowań dzieci, odrabianie lekcji. 
14.00 - 15.00
Zajęcia programowe: 
- Zajęcia plastyczno-techniczne. 
- Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu. 
- Różne formy pracy z książką. 
- Quizy; gry dydaktyczne; zagadki; rebusy. 
- Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne. 
- Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek. 
- Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD. 
15.00 - 16.00
Odpoczynek i zabawy dowolne, nauka własna pod opieką nauczyciela, gry planszowe, odrabianie prac domowych, porządkowanie sal świetlicowych. 

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci. 

Regulamin świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 
1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym). 
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

DOKUMENTACJA PRACY

1. Roczny rozkład zajęć i zadań z podziałem na miesiące. 
2. Dziennik zajęć. 
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 
4. Regulamin świetlicy. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Do świetlicy przyjmuje się:
a) uczniów klas 0 - III oraz przedszkolaków, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, 
b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV - VI, 
d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od. 7:30 - 16:00 (piątki do 14:00)
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy. 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 
1. Świetlica to nasz drugi dom, od nas zależy jak będziemy się tu czuli. 
2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby. 
3. Wszyscy dbamy o porządek i estetyczny wygląd sali. 
4. Szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami. 
5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste , bierzemy udział w pracach porządkowych . 
6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich. 
7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy, wychodzimy za pozwoleniem. 
8. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
9. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w trudnościach. 
10. Staramy się, aby nam było dobrze z innymi, a innym z nami. 

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY: 
Uczeń ma prawo do: 
a) respektowania i swoich praw i obowiązków, 
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, 
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
e) życzliwego, podmiotowego traktowania, 
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY: 
Uczeń ma obowiązek: 
a) dbać o ład i porządek, 
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy, 
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy, 
e) zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 
Data dodania: 2019-07-08 13:06:29
Data edycji: 2023-02-20 23:36:48
Ilość wyświetleń: 1486

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej