Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej

 

Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie 
w okresie pracy zdalnej

I.Podstawa prawna

Regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.),
 2. Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 2982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215),
 4. Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.),
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, ze zm.).

II.Informacje ogólne

1.Regulamin jest aktem wewnętrznym Szkoły Podstwowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie i dotyczy ustalenia zasad organizacji pracy placówki w przypadku częściowego lub całościowego ograniczenia jej funkcjonowania.
2.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wykonują pracę zdalną.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną poza miejscem stałego     wykonywania obowiązków służbowych,

przy częściowym zawieszeniu zajęć – należy przez to rozumieć zawieszenie zajęć realizowanych na terenie szkoły dla klasy lub etapu edukacyjnego na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386),

całościowym zawieszeniu zajęć – należy przez to rozumieć zawieszenie realizacji wszystkich zajęć na terenie szkoły na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
 w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386).

III. Zadania dyrektora

Dyrektor w przypadku całościowego lub częściowego zawieszenia zajęć w szkole:

 1. Odpowiada za organizację kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod lub technik kształcenia na odległość lub w inny sposób.
 2. Odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, w tym polecanie pracy zdalnej.
 1. Ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do sprzętu komputerowego i internetu oraz ustala we współpracy z nauczycielami platformy edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.
 2. Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały wykorzystywane do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.
 4. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw.
 5. Ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.
 6. Powiadamia rodziców, uczniów oraz nauczycieli, w jaki sposób będzie zorganizowane  w szkole kształcenie, w tym kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne.
 7. Określa formy i terminy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami oraz przekazuję tę informację rodzicom i uczniom.
 8. Ustala z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 9. Ustala, we współpracy z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.
 10. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób sprawdzania obecności uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
 11. Ustala warunki i sposób:

- przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,

- przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

- wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

 1. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów.
 2. Prowadzi monitoring aktywności pracowników szkoły.
 3. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły i weryfikuje wykonanie zadań.
 4. Określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 5. Informuje uczniów i rodziców o zasadach ochrony danych osobowych w trakcie zajęć prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.
 6. Może zobowiązać nauczycieli do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez szkołę działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

  IV.Praca zdalna
 1. W przypadku częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć w szkole, pracownicy administracji i obsługi, gdy dyrektor nie polecił im pracy zdalnej, wykonują swoją pracę na terenie szkoły.
 2. Pracownik szkoły skierowany na kwarantannę może wykonywać pracę zdalną w czasie odbywania kwarantanny, jeśli wyrazi na to pisemną zgodę skierowaną do dyrektora.
 3. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkoły, którym polecona zostało wykonywanie pracy zdalnej realizują zajęcia z uczniami z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość lub w inny ustalony sposób.
 4. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.
 5. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się poprzez rejestrowanie przez nauczyciela pracy w godzinach nadliczbowych w tygodniowych sprawozdaniach przesyłanych pocztą elektroniczną do sekretariatu szkoły.
 6. W przypadku potrzeby skorzystania z uprawnień urlopowych gwarantowanych prawem pracy, pracownik wykonujący pracę zdalną zgłasza nieobecność w pracy do sekretariatu szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informacji telefonicznej.
 7.   W sprawach dotyczących zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy stosuje się odpowiednie regulacje przepisów obowiązującego w szkole regulaminu pracy.   

   
   V.Zadania nauczycieli pracujących zdalnie

Nauczyciele wykonujący pracę zdalnie zobowiązni są do:

 1. Prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem ustalonych metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zgodnie z planem nauczania opracowanym dla danej klasy.
 2. Monitorowania pracy uczniów, sprawdzanie ich wiedzy i umiejetności oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.
 3. Sprawdzania obecności uczniów na zajęciach.

  4. Dostępności w trakcie ustalonych z dyrektorem godzin na konsultacje z uczniami
     i rodzicami, które odbywać się będą przy użyciu środków komunikacji na odległość.

 1. Dokumentowania wykonywanej pracy.
 2. Archiwizowania zadań przesłanych z lekcji i prac domowych poszczególnych uczniów
  i przechowywania ich do wglądu.

  7.Natychmiastowego informowanie dyrektora o problemach z przeprowadzeniem zaplanowanych zajęć.

 1. Współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środków komunikacji na odległość.
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

11.Wspierania rodziców w organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
     i z trudnościami w nauce poprzez:

 - opracowanie materiałow i pomocy dydaktycznych,  przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją ich wykonywania, zadań do         wykonania razem z rodzicami, a także udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki,

- kontakt z uczniami i rodzicami o charakterze dydaktycznym we wspólnie ustalonej formie, prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, codzienne kontakty z nauczycielami i specjalistami,

- rozmowy wspierające prowadzone przez specjalistów i nauczycieli z uczniami i rodzicami mające na celu  podtrzymanie pozytywnych  relacji, wzmocnienie emocjonalne i organizację nauki w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych.

 1. Stawienia się w pracy w przypadku odwołania przez dyrektora polecenia pracy zdalnej.

 

  VI.Zadania pedagoga, logopedy, terapeuty, nauczycieli wspomagajacych pracujących zdalnie

Pedagoga, logopeda, terapeuta, nauczyciele wspomagajacy zobowiązani są do:

 1. Prowadzenie zajęć online z uczniami oraz porad i konsultacji związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami.
 2. Wspierane uczniów w codziennej nauce na odległość. Organizowanie pomocy w rozwiązywaniu trudności wynikających z obecnego stanu epidemii.
 3. Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
 4. Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy psychologicznej i dydaktycznej.
 5. W przypadku zawieszenia zajęć dla określonego etapu edukacyjnego pedagog, logopeda
  i terapeuta wykonują zadania zdalne w czasie i wymiarze godzin określonym dla tego etapu.

 VII. Zadania wychowawców pracujących zdalnie

     Wychowawcy klas zobowiązani są do:

 1. Podejmowania komunikacji z uczniami i ich rodzicami informując o sposobie realizacji zajęć przewidzianych dla klasy w danym tygodniu nauki.
 2. Koordynowania planu pracy swojej klasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu spędzanego przez uczniów przed ekranem.
 3. Analizowania obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby kontaktowania się
  z rodzicami ucznia celem ustalenia przyczyny nieobecności na zajęciach prowadzonych zdalnie.
 4. Współpracy z pedagogiem szkolnym w zakresie wsparcia emocjonalnego udzielanego uczniom i w przypadku pojawiających się problemów.
 5. Informowania  dyrektora o braku możliwości skontaktowania się z uczniem i jego rodzicami.
 1. Realizowania treści zgodnie z planem pracy wychowawczej, dostosowanym do aktualnych zapisów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 2. Koordynowania we współpracy z pedagogiem szkolnym zakresu udzielanej uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz po ustaniu zdalnego nauczania informuje Dyrektora o zastosowanych dostosowaniach.

 

VIII. Zadania bibliotekarza pracującego zdalnie

   Nauczyciel bibliotekarz ma za zadanie:

1.Prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim wskazującym strony internetowe bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki,  z lekturami szkolnymi.

2. W okresie częściowego zawieszenia zajęć udostępnianie w wersji elektronicznej i stacjonarnej podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

3. Biblioteka szkolna w okresie całościowego zawieszenia zajęć nie prowadzi działalności dla uczniów na terenie szkoły. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje prace wewnętrzne i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.  

 

IX. Obowiązki ucznia w czasie nauki na odległość

Uczniowie zobowiązani są do:

1.Przygotowania przed lekcją podręcznika, obowiązujących ćwiczeń, zeszytu i przyborów do pisania.

2.Systematycznego uczestnictwa w lekcjach online oraz  udzielania informacji o swojej obecności.
3.Uczestnictwa w lekcji przez cały czas jej trwania i stosowania się do wszystkich poleceń nauczyciela, w tym do włączania i wyłączania mikrofonu i kamery w czasie ustalonym przez nauczyciela.
4.Zapoznawania się z materiałami przesyłanymi i wskazanymi przez nauczyciela.
5.Samodzielnego wykonywania  na lekcji poleconych zadań.
6. Odsyłania prac i sprawdzianów w terminie wskazanym przez nauczyciela.
7.Informowania nauczyciela o trudnościach z  wykonaniem  zadania w terminie i ustalenie wspólnie z nauczycielem sposobu rozwiązania   problemu.
8.Przestrzegania ustalonych zasad zachowania na lekcji.

X.Współpraca z rodzicami

1.Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami.

2.Wychowawca systematycznie  przekazuje rodzicom ustalone zasady nauczania na odległość
i informują o sprawach bieżących.

3.Rodzice odpowiadają za zapewnienie dziecku komputera wyposażonego w głośnik
i kamerkę, oraz łącza internetowego umożliwiającego  uczestnictwo dziecka w nauce na odległość.

4.Rodzice systematycznie motywują ucznia do sumiennej nauki oraz monitorują właściwe
 i rzetelne uczestnictwo dziecka w zajęciach lekcyjnych.

5.Rodzice współpracują z nauczycielem w przypadku pojawiających się problemów 
z frekwencją ucznia na lekcjach i z terminowym przekazywaniem prac zleconych uczniowi do wykonania.

6.Rodzice informują wychowawcę o chorobie dziecka i wszystkich sytuacjach utrudniających naukę  na odległość. Informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach przekazują  na bieżąco do wychowawcy klasy za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, poprzez kontakty  poczta internetową lub telefoniczne.

7.Szkoła podejmuje działania w celu aktywizowania rodziców i uzyskania od nich wsparcia
w realizowaniu zadań związanych z nauką na odległość  poprzez:

- zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia,

- poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia     w domu,

- wymianę informacji ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

XI.Organizacja kształcenia na odległość

1.Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego
i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną
z uczniami na wszystkich etapach edukacyjnych.
2.Nauka na odległość odbywa się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych przez prowadzenie lekcji online oraz bez ich użycia poprzez wysyłanie uczniom materiałów do samodzielnej pracy w oparciu o podręczniki, ćwiczenia lub inne materiały polecone przez nauczyciela.
3.Kształcenie na odległość realizowane jest zgodnie z obowiązującym planem zajęć szkolnych za pomocą platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

4.Jednostka lekcyjna online trwa w zależności od specyfiki przedmiotu od 30 do 45 minut.

5.Nauczyciele w materiałach lekcyjnych przekazują uczniom: temat i notatkę z zajęć, obowiązkowe lub dodatkowe zadania do wykonania, linki do stron internetowych związanych z tematyką lekcji.  

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane

- z wykorzystaniem platform edukacyjnych: e- podręczniki, zdalne lekcje,

- materiałów udostępnianych  na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,

- z użyciem materiałów wskazanych przez nauczyciela- zamieszczonych na sprawdzonych portalach internetowych,

- poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem,

- poprzez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 1. Nauczyciele realizują naukę na odległość z dostosowaniem metod i sposobów pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć online, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych i sprawdzianów.
 3. Uczeń oraz rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach przez platformę Microsoft Teams.
 4. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość nauczyciele przekazują  uczniom i rodzicom informacje o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa
  w internecie.

11.Nauczyciele wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość  stosują zasady ochrony danych osobowych i ochrony wizerunku ucznia i rodzica.

12.W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.

13.Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 

XII.Dokumentowanie przebiegu nauczania ( zapisy tematów, odnotowywanie frekwencji uczniów na zajęciach, ocenianie uczniów, odnotowywanie spotkań z rodzicami)

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zapisów w dziennikach lekcyjnych i dziennikach innych zajęć po zakończeniu nauki zdalanej oraz przesyłanych sprawozdań nauczycieli z odbytej pracy.
 2. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach organizowanych zdalnie jest:

    -  zalogowanie się w godzinach zajęć na  platformę Mikrosoft Teams,

    - potwierdzenie udziału stwierdzeniem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora   tekstowego  lub zaznaczenie ikonki
     dłoni na platformie,

    - aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach,

    - zaprezentowanie w trakcie zajęć aktywności, wykonywanego zadania lekcyjnego, pisanego sprawdzianu,

    - wysłanie nauczycielowi na lekcji wykonanego zadania,

    - udział w spotkaniach online z nauczycielem i wychowawcą.

3.W przypadku, gdy uczeń nie może brać udziału w zajęciach z powodu braku dostępu do komputera lub internetu to wychowawca indywidualnie ustala z uczniem i jego rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach.

 1. Odbyte online spotkania rodzicami odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych po zakończeniu nauki zdalnej.

5.Ocenianie uczniów prowadzone jest w trakcie bieżących lekcji online poprzez udzielanie informacji zwrotnej oraz w czasie odroczonym w oparciu o przesłane prace i wykonane sprawdziany. Oceny uczniów wpisywane są do dzienników lekcyjnych po zakończeniu zdalnego nauczania w danym półroczu roku szkolnego lub w innych terminach wynikających z zaistniałej sytuacji w związku z epidemią.

 1. Odbyte online spotkania rodzicami odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych po zakończeniu nauki zdalnej w danym półroczu lub w innych terminach wynikających z zaistniałej sytuacji w związku z epidemią. 

XIII. Sprawdzanie osiągnięć uczniów

 1. W ustalaniu sposobów sprawdzenia osiagnięć uczniów uwzględnienia się warunki techniczno – informatycznych w domu ucznia. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mają wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu.
 2. Na ocenę pracy ucznia w okresie nauki zdalnej składa się:

-aktywność podczas zajęć,

-systematyczność w kontakcie z nauczycielami, w tym dotycząca przesyłania prac zgodnie
z ustalonymi zasadami,

-poprawność wykonanej pracy (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, konstrukcja pracy).

 1. Ocenie podlega (z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu):

- wypowiedź, wykonywanie zadań i aktywny udział w lekcji,

- wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne,

- projekty,

- testy i sprawdziany online,

- prace plastyczne online,

- prezentacje multimedialne,

- zadania domowe

- zadania dodatkowe – nieobowiązkowe.

 1. Ocenę niedostateczną za niewykonanie zadania nauczyciel wystawia tylko wtedy, kiedy uczeń nie wysłał pracy z powodów nieusprawiedliwionych.
 2. Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się: systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych, kultura w sposobie komunikowania się online.
 3. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez: Microsoft Teams, pocztę elktroniczną lub inny sposób ustalony z rodzicem.
 4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.
 5. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:

- oceny bieżące uzyskane w czasie nauki stacjonarnej

- oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

 1. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się:

-systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych,

- samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela,

- aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 Egzamin klasyfikacyjny w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodziców ucznia. Wniosek jest drogą e-mailową na adres szkoły: zsstudzian@wp.pl a w przypadku braku takiej możliwości przyniesiony  do szkoły w wersji papierowej.
 2. Dyrektor przy wykorzystaniu platformy Mikrosoft Teams lub drogą telefoniczną uzgadnia
  z rodzicami ucznia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez nich.

3.Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem na adres elektroniczny  rodziców.

4.Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.

6.W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic ucznia  informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie pod wskazany adres mailowy szkoły.

 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje
  i dołącza do arkusza ocen ucznia. Ustaloną przez komisję ocenę uzasadnia się w protokole, który dołącza się do arkusza ocen ucznia.

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole

 1. W przypadku uwag rodziców, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny.
 2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uchybień, powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.

3.Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe  i ustną przy użyciu narzędzi Microsoft Teams.

4.W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic ucznia informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie pod wskazany adres mailowy szkoły.

 1. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.
 2. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji odbywa się on-line.

 

 Egzamin poprawkowy w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole

 1. Dyrektor przy wykorzystaniu platformy Mikrosoft Teams lub drogą telefoniczną uzgadnia
  z rodzicami ucznia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez nich.
 2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem na adres elektroniczny rodziców.
 3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.
 4. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic ucznia informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie pod wskazany adres mailowy szkoły.
 5. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje
  i dołącza do arkusza ocen ucznia. Ustaloną przez komisję ocenę uzasadnia się w protokole, który dołącza się do arkusza ocen ucznia.

 

XIV. Program wychowawczo-profilaktyczny

1.Nauczyciele realizujący pracę zdalnie prowadzą działania zaplanowane w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym w formie prezentacji i  lekcji online.

 1. W przypadku zmiany formy realizacji wybranych działań zaplanowanych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym nauczyciel obowiązany jest udokumentować to oraz poinformować Dyrektora.
 2. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, może zmodyfikować program szkolny wychowawczo-profilaktyczny, dostosowując go do aktualnych możliwości jego realizacji.

  XV. Rada pedagogiczna
 1. W przypadku całkowitego zawieszenia zajęć w szkole i wynikającego z tego ograniczenia
  w jej funkcjonowaniu, zebrania rady pedagogicznej odbywają się przy użyciu platformy Microsoft Teams.
 2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele wykonujący pracę zdalną, mogą uczestniczą w zebranich rady pedagogicznej przy użyciu platformy Microsoft Teams.
 3. Członkowie rady pedagogicznej uczestnicący w zebraniu przy pomocy środków komunikacji na odległość zobowiązani są do zapewnienia warunków, które zapewnią pełną poufność omawianych na zebraniu treści.
 4. W przypadku zebrań odbywających się z użyciem środków komunikacji na odległość przewodniczący rady pedagogicznej informuje członków rady pedagogicznej o porządku zebrania poprzez platformę Microsoft Teams lub pocztę internetową.

XVI. Zespoły przedmiotowe

 1. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły pracują w niezmienionym składzie.
 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu uwzględniając ustaloną przez dyrektora organizację wynikajacą z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

3.Członkowie zespołu, którzy wykonują swoją pracę zdalnie, kontaktują się z pozostałymi członkami zespołu przy pomocy środków komunikacji na odległość. Za organizację komunikacji zespołu odpowiada przewodniczący zespołu.

4.Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i ustalają  sposób ich realizacji.

 1. W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

Nauczyciele pozostają ze sobą w stałym kontakcie przy użyciu środków komunikacji na odległość, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się spostrzeżeniami i  wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów.

 

XVII. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora

 

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły odbywa się zgodnie
  z przyjętym planem nadzoru na dany rok szkolny.

2.W okresie czasowego lub całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły nadzorowi podlega w szczególności organizacja zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

3.Dyrektor prowadzi obserwacje zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym. Obserwowanie przez dyrektora zajęć prowadzonych on-line obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych.

 

 XVIII. Samorząd uczniowski i Rada Rodziców

1.W okresie całościowego zawieszenia zajęć w szkole funkcjonowania szkoły działalność organów społecznych szkoły opiera się na zasadach organizacji pracy szkoły w czasie pracy zdalnej.

 1. Rada rodziców, samorząd uczniowski podejmuje swoje czynności przy użyciu środków komunikacji na odległość.

  XIX.Ochrona danych osobowych  
  1.Pracownik szkoły podczas wykonywania pracy zdalnej zobowiązany jest przestrzegać wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych obowiązujących w szkole.
  2.Pracownik szkoły zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzeń i powierzonych materiałow papierowych przed dostępem osób trzecich i zniszczeniu  w trakcie pracy jak i po jej zakończeniu.
  3.Pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich niepokojących przypadków mających wpływ na poziom ochrony danych do pracodawcy niezwłocznie w sposób u niego przyjęty.

  XX. BHP

  1.Pracownik szkoły wykonujący pracę zdalną organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów bhp.
  2.W razie wypadku przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie osobę odpowiedzialną za bhp w szkole oraz dyrektora szkoły.
  3.Pracownik szkoły powinien współdziałać z powołanym zespołem powypadkowym w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, a jeśli to konieczne, umożliwić członkom zespołu oględziny miejsca wypadku.

 

 

 

Data dodania: 2019-10-09 15:12:45
Data edycji: 2021-01-16 18:58:50
Ilość wyświetleń: 1409

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej