Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID obowiązujący od 18.01.2021r.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta  w Studzianie z oddziałami przedszkolnymi

w czasie epidemii COVID -19 obowiązujący od 18 stycznia 2021 roku

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);

- Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 11 stycznia  2021 r.

 

Procedury bezpieczeństwa w szkole

 

I.Przyprowadzanie i odbieranie uczniów

 

1.Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

2.Do szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych, sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią, rodzic informuje o tym fakcie na początku roku nauczyciela wychowawcę.

 3.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej: zachowanie dystansu, osłona ust i nosa.

  1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum . 1,5 m,

- dystansu od pracowników szkoły minimum -  1,5 m,

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.W wyznaczonym miejscu rodzic/opiekun dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

 i uczniów klas I - III czeka na pojawienie się pracownika placówki, który odbiera i odprowadza dziecko.

6.Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzic/opiekun dzieci niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

7.Osoby odbierające dziecko ze szkoły oczekują na jego wyjście przed wejściem do budynku

z zachowaniem dystansu społecznego.

8.Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I – V wchodzą do szkoły wejściem od strony placu zabaw.

9.Uczniowie klas VI, VII - VIII wchodzą do szkoły samodzielnie, wejściem od strony budowy sali gimnastycznej i udają się z zachowaniem dystansu do szatni, nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem lekcji.

10.Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce, przebierają się w szatni, a następnie niezwłocznie udają się do sal, w których będą odbywać zajęcia.

11.Uczniowie wychodzący po lekcjach do szatni przebierają się z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego. Po przebraniu się zabierają ze sobą do domu obuwie zastępcze.

 

 II. Przestrzeganie higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1.Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, zamieszczone są informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

2.Wprowadzone zostały dyżury osób nadzorujących , aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

3.Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby dyżurujące zwracają uwagę, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

4.Dyrektor szkoły prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5.W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

7.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekowania.

8.Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

 

III. Prowadzenie zajęć przedszkolnych i zajęć lekcyjnych

 

1.Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w sali, której powierzchnia na jedno dziecko nie jest mniejsza niż 1, 5 m.

2.Dzieci nie zabierają ze sobą z domu do szkoły zabawek i zbędnych przyborów.

3.Na zajęciach dzieci pracują z użyciem swoich przyborów.

4.W sali przedszkolnej znajdują się tylko przedmioty i zabawki, które mogą być systematycznie dezynfekowane.

5.Sala przedszkolna jest wietrzona co godzinę i czasie prowadzonych zajęć.

6.Opiekunowie dzieci zachowują dystans społeczny pomiędzy dziećmi i innymi opiekunami.

7.W okresie adaptacyjnym za zgodą dyrektora szkoły na terenie szkoły może  przebywać rodzic dziecka z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

8.Dyrektor szkoły organizuje zajęcia szkolne tak, aby ograniczyć przemieszczanie się uczniów.

9.Organizacja pracy i koordynacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.

10.Sale i łazienki dla poszczególnych klas w miarę możliwości znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.

11.Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwości    kontaktowania się z pozostałymi klasami.

12.W szkole został ustalony plan  dla danej klasy, uwzględniający godziny przychodzenia
 i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw i  korzystania ze stołówki szkolnej.

13.Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

14.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, w tym zaraz po przyjściu do szkoły ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15.Uczniowie używają na lekcjach tylko swoich przyborów. Podczas przemieszczania się po klasie przebywają w maseczkach lub przyłbicach.

16.Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

17.Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

18.Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z  pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

19.Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, które uniemożliwiają zachowanie dystansu społecznego.

20. Zajęcia lekcyjne, oprócz lekcji informatyki i wychowania fizycznego odbywają się w salach wyznaczonych dla danej klasy. Po opuszczeniu pomieszczenia przez uczniów dezynfekowane są stoliki, krzesła i sala lekcyjna jest wietrzona. Podręczniki, prace klasowe i kartkówki uczniów przed sprawdzeniem poddawane są trzy dniowej kwarantannie.

21. Po lekcjach informatyki w danej klasie dezynfekowane są klawiatury, myszki, stoliki

i wietrzona jest sala lekcyjna. Czynności te wykonuje nauczyciel informatyki.

22.Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się niezależnie od pogody na powietrzu.

W przypadku , gdy odbywają się w budynku szkoły mają charakter ćwiczeń o zmniejszonym wysiłku fizycznym , bez bliskiego kontaktu uczniów. Po każdej lekcji przybory są dezynfekowane a sala gimnastyczna wietrzona. Czynności te wykonuje nauczyciel wychowania fizycznego.

 

IV. Organizacja przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

 

1.Nauczyciel w oddziałach przedszkolnych i klasach I – III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

2.W pozostałych klasach przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć.

3.Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez  uczniów w czasie przerw z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły w wyznaczonych do tego miejscach.

 4.Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

5.Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z innych klas, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.

6.Nauczyciele unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu.

7.Uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m od kolegów

 z klasy i uczniów innych klas.

8.Na terenie szkoły jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy.

9.Podczas przerw, w czasie przemieszczania się w przestrzeni szkoły i w toalecie uczniowie przebywają w maseczkach lub przyłbicach.

 

V. Przebywanie uczniów w świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID – 19

 

1.Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  
 w izolacji w warunkach domowych.

2.Pomieszczenie świetlicy jest  wietrzone  nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w nim dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

3.Środki do dezynfekcji rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

4.W świetlicy szkolnej znajdują się tylko takie pomoce, które mogą zostać zdezynfekowane.

5.Dziecko uczęszczające do świetlicy jest odbierane przez wychowawcę od rodzica

  z miejsca wyznaczonego  przez dyrektora lub od nauczyciela po skończonych lekcjach

6.Wychowawca świetlicy odprowadza dziecko po zajęciach do wyznaczonej przez dyrektora szkoły strefy, w której czeka na nie rodzic.

7.Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko są odkładane do wyznaczonego miejsca

 i dezynfekowane po zakończeniu pracy świetlicy.

8.W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie wymienia się nimi z innymi uczniami.

9.Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.

10.Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości
 przy stolikach w stałych miejscach.

11.Wychowawca zwraca uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

12.Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

13.Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania.

 

VI. Organizacja żywienia w szkole w czasie epidemii COVID – 19

 

1.Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania  żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia pracowników.

2.Odległość stanowisk pracy wynosi minimum 1,5 m a jeśli to niemożliwe – zapewnienia się  środki ochrony osobistej w postaci przyłbic lub maseczek.

3.Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

4.Korzystanie z posiłków przez uczniów odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

5.Obowiązuje wydawanie posiłków w określonych godzinach. Po wydaniu posiłków następuje czyszczenie blatów, stołów, ławek po każdej grupie uczniów.

6.Usuwa się ze stolików sztućce, koszyki na chleb, a posiłki są przygotowywane dla każdego ucznia indywidualnie.

7.Wielorazowe naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C.

8.Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi i nauczycielami.

 

VII. Sposób korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID – 19

 

1.Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach.
2.Do biblioteki jednocześnie może wejść 2 osoby z zachowaniem dystansu społecznego.
3.Przed wejściem do pomieszczenia uczeń obowiązkowo zakłada maseczkę lub przyłbicę.
4. Dezynfekuje ręce i zachowuje odstęp  minimum 1, 5 metra od nauczyciela.
5.Odkłada książki w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza miejscu.
6.Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne poddawane są kwarantannie od 3 do 7 dni.
7.W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania wolny dostęp do półek.

 

VIII. Sposób korzystania z placu zabaw w czasie epidemii COVID – 19

 

1.Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I- III korzystają z placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli.

2.Na placu zabaw w określonym czasie może przebywać tylko grupa dzieci z jednego oddziału.

3.W szkole ustalony jest harmonogram przebywania na placu zabaw dzieci

z oddziałów przedszkolnych i klas I-III.

4.Plac zabaw jest systematycznie dezynfekowany przed wyjściem grupy dzieci i po jej zejściu

z terenu placu zabaw.

  1. Nauczyciele odpowiedzialni za pobyt dzieci na placu zabaw pozostają w stałym kontakcie

z osobami odpowiedzialnymi z dezynfekcję.

 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły

1.Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

2.Wychowawcy klas pozyskują zgodę rodziców na pomiar temperatury dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, czyli pojawią się u niego  niepokojące objawy chorobowe.

3.W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 ( gorączka, kaszel, duszności)
 i wykonany pomiar temperatury równy 38 stopni Celsjusza lub ponad 38 stopni  dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora szkoły i natychmiast powiadamia się o tym fakcie  rodziców.

4.Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

5.Podstawową formą kontaktu z rodzicami jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny- mailowy

i przez komunikatory internetowe.

6.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

7.W przypadku, gdy szkoła znajduje się w żółtej lub czerwonej strefie zagrożenia COVID- 19 pracownikom jest mierzona temperatura ciała przy wejściu do szkoły. Jeśli jest równa 38 stopni Celsjusza lub wyżej pracownik nie przystępuje do pracy.

8.W szkole wprowadza się  w życie zasady  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

9.Dyrektor szkoły informuje pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

10.Zaleca się pracownikom śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego

 i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa.

11.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor szkoły niezwłocznie odsuwa go od pracy- wysyła do domu,  powiadamia właściwą, miejscową, powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

12.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowaniu (powierzchnie dotykowe płaskie, klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosowane zostają  indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat sanitarny.

13.Dyrektor szkoły w widocznym miejscu w szkole umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

14.W przypadku podejrzenia zakażenia dyrektor szkoły stosuje  się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

15.Ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach pomieszczeń szkoły , w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  1. Zawsze w przypadku wątpliwości Dyrektor szkoły zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Data dodania: 2020-05-22 15:04:23
Data edycji: 2021-01-16 18:48:28
Ilość wyświetleń: 979

Konkursy

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach!
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
ePUAP: /SPStudzian/SkrytkaESP
Biuletynu Informacji Publicznej