Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Procedury bezpieczeństwa w trakcie egzaminu ósmoklasisty

Procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID -19
w trakcie egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej
im. Św. Brata Alberta w Studzianie

 

 

Zasady ogólne:

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, nauczyciel z innej szkoły, obserwator) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin,
  jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
  kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Każdy zdający oraz wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu mają przy wejściu do szkoły mierzoną temperaturę. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że pomiar wskazał podwyższoną temperaturę ciała zostaje ona ponownie
  zmierzona po 5 minutach. Jeżeli ponownie wynik pomiaru wskaże podwyższoną temperaturę ciała zostaje wszczęta procedura bezpieczeństwa. Osoba zostaje odizolowana w izolatorium i tam oczekuje na kolejne decyzje zgodnie
  z procedurą postępowania w przypadku podejrzenia COVID – 19
  u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.
 4. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy
  np. w poruszaniu się. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)zdający,

2)osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,

3)inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni,

4)pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 1. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Rzeczy
  osobiste mogą zostawić w specjalnie przygotowanych salach nadzorowanych przez wychowawcę klasy.
  Wszystkie pozostawione rzeczy są umieszczone w woreczkach foliowych.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Szkoła zapewnienia materiały
  zapasowe jednorazowe, których zdający nie zwracają. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego:

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2m) oraz
  mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje
  na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania
  uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie
  twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
  2 metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani w części wspólnej (korytarze szkolne) zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie
  zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz członkowie zespołu nadzorującego, podczas poruszania się
  po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg
  egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta
  i nos w trakcie egzaminu.
 3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli
  nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji
  minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy,
  która nie utrudnia oddychania.

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

 1. Na tablicy ogłoszeń w szkole znajdują się informacje:
 2. a) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
 3. b) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej,
 4. c) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 5. d) zawierająca numery telefonów do służb medycznych,

e)zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800190590).

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Ławki w salach egzaminacyjnych ustawione będą w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej
  1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 3. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
 4. Drzwi do szkoły są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące
  w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Drzwi do sal egzaminacyjnych po rozpoczęciu egzaminu są zamykane by zapewnić komfort pracy zdającym.
 5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 6. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie. Dezynfekować należy również odtwarzacze płyt CD oraz inny sprzęt i przybory potrzebne do przeprowadzenia egzaminu.
 7. W gabinecie higienistki szkolnej jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

 1. Członkowie zespołów nadzorujących zostają poinformowani o zasadach dotyczących bezpieczeństwa w czasie przeprowadzania egzaminu.
 2. Członkowie zespołów nadzorujących przeprowadzających egzamin są na bieżąco informowani, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 3. Paczki z materiałami egzaminacyjnymi odbierane są od kuriera i otwierane
  w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera należy przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
 4. Członkowie zespołów nadzorujących w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Przy przekazaniu arkuszy egzaminacyjnych jest obecny jeden przedstawiciel wszystkich zdających. Arkusze
  są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
  Odbiór arkuszy egzaminacyjnych odbywa się w sekretariacie szkoły.
 5. Przed wejściem do sali członkowie komisji sprawdzają obecność uczniów zgodnie z listą OKE wywieszoną na drzwiach (mogą poprosić o zdjęcie maseczki w celu identyfikacji ucznia). Następnie jeden z członków komisji losuje numer stolika, przy którym zdający będzie pisał egzamin (numery są losowane każdego dnia egzaminu). Po wskazaniu stolika uczeń zajmuje miejsce i może zdjąć maseczkę.
 6. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa,
  w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub
  wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania:
  podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. W celu unikania tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem
  egzaminu oraz po jego zakończeniu wprowadza się następujące zasady:
 • uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie,
 • zdający są wypuszczani z sali po egzaminie z zachowaniem odpowiednich odległości (należy upewnić się, że zdający
  nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin),
 • należy przypomnieć zdającym, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
  a unikali spotkań w grupie przy wejściu do szkoły.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed
  czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
  z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej.
  Uczniowie opuszczają salę zgodnie z poleceniami komisji nadzorującej.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
  który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia
  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 3. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela/opiekuna, który zachowuje środki bezpieczeństwa
  (dezynfekcja rąk, założenie maseczki lub przyłbicy fartucha i rękawiczek).
 4. Rodzice odbierają ucznia, który przebywała w izolacji przy wejściu do budynku.

5.W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy
choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału
w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia
dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole
zbiorczym.

6.W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania w odrębnym pomieszczeniu zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej
w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu
w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

7.Obszar i pomieszczenie do izolacji osób chorych, w którym przebywał uczeń/pracownik jest dezynfekowane.

8.Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza listę osób, z którymi osoba chora miała kontakt.

Data dodania: 2020-06-08 21:45:13
Data edycji: 2020-06-08 23:11:32
Ilość wyświetleń: 50

Konkursy

Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button