Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkursy Kuratoryjne-Regulamin

Podkarpacki Kurator Oświaty

REGULAMIN

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych  w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. WSTĘP

Podstawa prawna:

 • 51 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz. U. 2019.1148)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zm.),
 • Zarządzenie Nr 17/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie.

Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych:

 • wspieranie uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 • pobudzanie twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa. 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1.
 1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu) dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych konkursy z:
 3. języka polskiego,
 4. matematyki,
 5. historii,
 6. biologii,
 7. chemii,
 8. fizyki,
 9. geografii,
 10. języka francuskiego,
 11. języka angielskiego,
 12. języka niemieckiego,
 13. języka hiszpańskiego,
 14. języka ukraińskiego.

 

 1. Konkursy przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu na wszystkich etapach i w tym zakresie podejmuje wiążące rozstrzygnięcia.
 • 2
  Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
  • I stopień – etap szkolny,
  • II stopień – etap rejonowy,
  • III stopień – etap wojewódzki.
   1. Terminy przeprowadzenia kolejnych etapów konkursów dla uczniów szkół podstawowych przedstawia Załączniknr 1.
   2. Dyrektorzy szkół podstawowych, których uczniowie biorą udział w konkursie, są odpowiedzialni za organizację konkursu w zakresie przedstawionym w § 4.
   3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
   4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
 • 3.
 1. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do konkursu I stopnia organizowanego na właściwym mu etapie kształcenia. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 3. Dyrektor szkoły zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniowi na każdym etapie konkursu (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).
 4. Uczestnik konkursu powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.
 5. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, mogą być do niego dopuszczeni za zgodą Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
 6. Nie przewiduje się dodatkowego terminu przystąpienia do konkursu dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
 7. W przypadku pokrywania się terminów konkursów z innymi zawodami uczestnik decyduje o przystąpieniu do wybranego rodzaju konkursu.
 8. Dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia następuje w przypadku:
 • ucznia posiadającego:
  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie,
 • zdarzenia losowego.
 1. W ramach form dostosowania przewiduje się wydłużenie czasu pracy ucznia:
 • na etapie szkolnym o 10 minut – o formie dostosowania decyduje dyrektor szkoły,
 • na etapie rejonowym i wojewódzkim o 15 minut.
 1. W przypadkach losowych o formie dostosowania decyduje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 2. Dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia, w przypadku określonym w § 3 ust. 8 pkt 1 na etap rejonowy i wojewódzki następuje na wniosek dyrektora szkoły skierowany do Przewodniczącego WKK, złożony do 7 dni przed terminem przeprowadzenia danego konkursu. Zdarzenia losowe rozpatrywane będą indywidualnie na podstawie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wniosek: Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5.
 3. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy tego ucznia jako uczestnika konkursu.
 4. W czasie trwania konkursu członkowie Zespołu Konkursowego nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
 5. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 6. Uczeń biorący udział w konkursie nie może wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, Przewodniczący Zespołu Konkursowego przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali. Jest to równoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w danym konkursie.
 8. Prace uczniów na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim konkursów są kodowane. Organizację i sposób kodowania oraz rozkodowywania prac na etapie szkolnym ustala dyrektor szkoły.
 9. Uczniowie rozwiązują zadania długopisem lub piórem (kolor czarny lub niebieski) i nie mogą używać długopisów zmazywalnych, korektorów. Wykaz przyborów, z których mogą korzystać uczestnicy poszczególnych etapów organizowanych konkursów przedmiotowych przedstawia Załącznik nr 2.
 10. Konkursy przedmiotowe I, II i III stopnia polegają na rozwiązaniu arkusza konkursowego.
 11. Uczestnik konkursu, to uczeń, który był obecny na danym etapie konkursu i jego praca została oceniona.
 12. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestników etapu szkolnego z najwyższymi wynikami zgodnie z liczbami określonymi w Tabeli, przy czym do grupy uczniów zakwalifikowanych na etap rejonowy dołącza się tych uczestników etapu szkolnego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń (np. jeśli uczeń z liczbą porządkową 200 i następni uczniowie do liczby porządkowej 209 mają tę samą liczbę punktów, to do etapu rejonowego jest kwalifikowanych 209 uczniów).

 

Liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym

Liczba uczniów kwalifikowanych na etap rejonowy:

3000 i więcej

200

2000-2999

180

1000-1999

140

500-999

100

100- 499

50

mniej niż 100

35% uczestników etapu szkolnego

 

 

 1. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się 50% uczestników etapu rejonowego z najwyższymi wynikami, przy czym do grupy zakwalifikowanych na etap wojewódzki dołącza się tych uczestników etapu rejonowego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń (np. jeśli uczeń z liczbą porządkową 100 i następni uczniowie do liczby porządkowej 107 mają tę samą liczbę punktów, to do etapu wojewódzkiego jest kwalifikowanych 107 uczniów).
 2. Wszystkie komunikaty WKK publikowane są na stronie internetowej Kuratorium – ko.rzeszow.plw zakładce dla dyrektora i nauczyciela/konkursy przedmiotowe.
 3. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
 4. Prace uczestników z etapu rejonowego i wojewódzkiego konkursu przechowywane są do końca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest konkurs.

ORGANIZACJA KONKURSÓW

 • 4.

Przebieg poszczególnych etapów konkursów

I stopień – etap szkolny

 1. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły.
 2. Zadaniem dyrektora w zakresie organizacji każdego z konkursów jest:
  • zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem konkursów oraz przekazanie wymaganej klauzuli informacyjnej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Załącznik nr 3),
  • przygotowanie i zebranie od uczestników i nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzul informacyjnych,
  • powołanie Szkolnego Zespołu Konkursowego przeprowadzającego etap szkolny konkursów i wyznaczenie przewodniczącego tego zespołu – ilość nauczycieli pracujących w zespole musi zapewnić prawidłowy przebieg konkursu (co najmniej dwóch nauczycieli w jednej sali),
  • wprowadzenie do ISOK danych nauczyciela (imię i nazwisko) oddelegowanego do prac Rejonowego i Wojewódzkiego Zespołu Konkursowego z poszczególnych konkursów.
  • pozyskanie drogą internetową, z Internetowego Systemu Obsługi Konkursów (ISOK) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – www.ko.rzeszow.pl, materiałów konkursowych, w tym:
   1. zadań konkursowych,
   2. klucza odpowiedzi do zadań.
  • powielenie zadań dla każdego uczestnika konkursu,
  • zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursów zgodnie z zasadami wymienionymi w § 3 Regulaminu organizacji konkursów,
  • kontrolowanie w ISOK poprawności zamieszczanych danych o szkole i uczniach,
  • zagwarantowanie przestrzegania tajemnicy służbowej – w szczególności nieujawnianie osobom postronnym klucza dostępu do ISOK,
  • zagwarantowanie bezstronności i terminowości rozpatrywania przez Szkolną Komisję Konkursową odwołań złożonych przez ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów od wyniku konkursu – odwołania muszą być rozpatrzone w ciągu 3 dni od dnia konkursu,
  • gromadzenie i przechowywanie do końca roku szkolnego dokumentacji konkursowej zawierającej:
   1. listy uczniów zgłoszonych do konkursów,
   2. wniosków o dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia,
   3. powołania nauczycieli do pracy w szkolnych zespołach konkursowych i ich oświadczenia o przestrzeganiu tajemnicy i bezstronności – wzór oświadczenia w Załączniku nr 9,
   4. prace konkursowe uczniów,
   5. protokoły z przebiegu konkursów,
   6. dokumentację dotyczącą odwołań, o których mowa w pkt. 10.
 1. W eliminacjach szkolnych, w charakterze obserwatora, może brać udział wizytator wyznaczony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu organizacji konkursów w danej szkole, Podkarpacki Kurator Oświaty może w ciągu dziesięciu dni od dnia konkursu, na wniosek obserwatora lub na wniosek WKK, unieważnić konkurs w danej szkole, bez możliwości jego powtórzenia.
 3. Konkursy etapu szkolnego rozpoczynają się o godz. 11.00. Na wykonanie zadań konkursowych, po odliczeniu czasu na czynności organizacyjne, uczeń ma 60 min (konkurs z języka polskiego 120 min.).
 4. Szkolny Zespół Konkursowy dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów wg klucza odpowiedzi. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka zespołu.
 5. Zespół sporządza protokół z etapu szkolnego – wzór Załącznik nr 10.
 6. Szkolna Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu najpóźniej w następnym dniu po przeprowadzeniu konkursu.
 7. Dyrektor w terminie do czterech dni po konkursie, na podstawie protokołu przebiegu konkursu oraz decyzji w sprawie odwołań, sporządzonych przez Szkolny Zespół Konkursowy, przekazuje za pomocą ISOK do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dane uczniów uczestniczących w etapie szkolnym wraz z uzyskanym wynikiem.
 8. Kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego dokonuje WKK w oparciu o informacje przekazane przez dyrektorów szkół w terminie do 10 dni roboczych od dnia konkursu.
 9. WKK kwalifikuje, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu organizacji konkursów, do etapu rejonowego konkursów uczestników etapu szkolnego z najwyższymi wynikami wg zasad określonych w § 3 ust. 21.
 10. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostaje opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

II stopień – etap rejonowy

 1. Za organizację i przeprowadzenie eliminacji rejonowych odpowiadają Rejonowe Zespoły Konkursowe powołane przez Przewodniczącego WKK lub upoważnione przez niego osoby.
 2. Szczegółowa informacja o miejscach i godzinie przeprowadzenia poszczególnych konkursów etapu rejonowego ukaże się do 8 listopada 2019 na stronie internetowej KO w Rzeszowie .
 3. Nauczycieli powołanych do pracy w Rejonowych Zespołach Konkursowych deleguje dyrektor szkoły, w której są zatrudnieni.
 4. Zadaniem Przewodniczącego Rejonowego Zespołu Konkursowego w zakresie organizacji i przebiegu etapu rejonowego każdego z konkursów, jest:
  • zobowiązanie członków zespołu do zachowania tajemnicy służbowej i bezstronności (Załącznik nr 11).
  • przeprowadzenie kodowania prac uczniów wg zasad podanych przez WKK,
  • zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu zgodnie z zasadami wymienionymi w § 3 Regulaminu organizacji konkursów,
  • sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji.
 5. Na wykonanie pracy, po odliczeniu czynności organizacyjnych, uczeń ma 90 minut (konkurs z języka polskiego – 120 minut).
 6. W etapie rejonowym konkursu mogą brać udział tylko uczniowie wyłonieni w trakcie eliminacji szkolnych zakwalifikowani przez WKK.
 7. Przewodniczący Rejonowego Zespołu Konkursowego, w obecności członków zespołu, sporządza protokół z przebiegu konkursu (Załącznik nr 12).
 8. Prace uczniów oceniają, wg opracowanych kryteriów, Rejonowe Zespoły Oceniające powołane przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 9. Rejonowy Zespół Oceniający sporządza protokół z oceny prac konkursowych (Załącznik nr 13).
 10. WKK kwalifikuje, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu organizacji konkursów, do etapu wojewódzkiego konkursów uczestników etapu rejonowego z najwyższymi wynikami wg zasad określonych w § 3 ust. 22.
 11. Lista uczniów zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w terminie, z uwzględnieniem 3 ust. 27 i 28, do 21 dni roboczych, licząc od pierwszego roboczego dnia po konkursie.

 

III stopień – etap wojewódzki

 1. Za organizację i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich odpowiada WKK. Przewodniczący WKK powołuje Wojewódzki Zespół Konkursowy do zorganizowania i przeprowadzenia etapu wojewódzkiego danego konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
 2. Adresy miejsc przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursów oraz godziny rozpoczęcia eliminacji zostaną opublikowane w komunikacie WKK na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 5 lutego 2020 r.
 3. Nauczycieli powołanych do pracy w Wojewódzkim Zespole Konkursowym deleguje dyrektor szkoły, w której są zatrudnieni.
 4. Zadaniem Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Konkursowego w zakresie organizacji i przebiegu etapu wojewódzkiego każdego z konkursów jest:
  • zobowiązanie członków zespołu do zachowania tajemnicy służbowej i bezstronności (Załącznik 11),
  • przeprowadzenie kodowania prac uczniów wg zasad podanych przez WKK,
  • zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu zgodnie z zasadami wymienionymi w § 3 Regulaminu organizacji konkursów,
  • sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji.
 5. Na wykonanie pracy, po odliczeniu czynności organizacyjnych, uczeń ma 90 minut (konkurs z języka polskiego – 120 minut).
 6. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Konkursowego, w obecności członków zespołu, sporządza protokół z przebiegu konkursu (Załącznik nr 12).
 7. Prace uczniów ocenia, wg opracowanych kryteriów, Wojewódzki Zespół Oceniający powołany przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 8. Wojewódzki Zespół Oceniający sporządza protokół z oceny prac konkursowych (załącznik nr 13).
 9. Wyniki etapu wojewódzkiego zostają opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w terminie, z uwzględnieniem 3 ust. 26 i 27, do 21 dni roboczych.
 10. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 35% uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, przy czym do grona laureatów, dołącza się tych uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń (np. w etapie wojewódzkim uczestniczyło 94 uczniów, 35% z 94 to w zaokrągleniu do całości - 33 uczniów, ale uczniowie z liczbą porządkową 33, 34 i 35 na liście uzyskali taką samą liczbę punktów, więc tytuł laureata w tej sytuacji uzyskuje 35 uczestników etapu wojewódzkiego z najwyższymi wynikami).
 11. Tytuł finalisty konkursu otrzymuje uczestnik etapu wojewódzkiego, który uzyskał nie mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów na tym etapie oraz nie uzyskał tytułu laureata.
 12. Laureaci i finaliści konkursów otrzymują zaświadczenia wydane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 • 5

Wgląd do prac konkursowych

 1. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:
 • uczestnikom Konkursu, rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.
 1. Prace są udostępnianie w terminie 3 dni roboczych. Terminy dostępu do prac ogłoszone zostaną w decyzji z wynikami z etapu rejonowego/wojewódzkiego danego konkursu.
 2. Należy telefonicznie uzgodnić termin i godzinę udostępnienia pracy.
 3. Prace będą udostępniane z etapu:
 4. a) rejonowego we właściwym terytorialnie oddziale kuratorium, na terenie którego uczeń uczestniczył w konkursie:

Oddział w Krośnie – 13 432 11 95, 13 437 28 52, ul. Bieszczadzka 1,

Oddział w Przemyślu – 16 678 25 40, ul. Wodna 13,

Oddział w Tarnobrzegu – 15 823 67 20, ul. 1-go Maja 4,

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w budynku Archiwum Urzędu Wojewódzkiego ul. Miedziana 4a, 17 856-52-66

 

 1. b) wojewódzkiego:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w budynku Archiwum Urzędu Wojewódzkiego ul. Miedziana 4a, 17 856-52-66

 1. Wgląd do pracy konkursowej trwa do 15 minut i obejmuje możliwość sporządzania notatek lub jej fotografowania.
 • 6

Wnoszenie zastrzeżeń i tryb ich rozpatrywania

 1. Uczeń biorący udział w konkursie lub jego rodzic (opiekun prawny) mają prawo złożyć odwołanie od wyników oceny pracy konkursowej etapu:
 • szkolnego, bezpośrednio do dyrektora szkoły w ciągu 2 dni roboczych od dnia konkursu w formie pisemnej. Szkolny Zespół Konkursowy rozpatruje odwołanie ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów od wyniku konkursu w trybie pilnym, tak by dyrektor szkoły najpóźniej w czwartym dniu po dniu konkursu mógł wpisać w ISOK dane dotyczące wyników uczniów.
 • rejonowego i wojewódzkiego w terminie 4 dni roboczych. Terminy zostaną ogłoszone w decyzji z wynikami z etapu rejonowego/wojewódzkiego danego konkursu. Odwołania należy składać do Przewodniczącego WKK na adres:

Wojewódzka Komisja Konkursowa

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 1. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
 2. Odwołanie musi być złożone na piśmie i powinno zawierać:
 • imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę konkursu, szkołę, miejsce odbycia konkursu,
 • wskazanie zadania, w przypadku którego zdający nie zgadza się z przyznaną za rozwiązanie tego zadania liczbą punktów, oraz
 • przedstawienie w uzasadnieniu do poszczególnych zadań szczegółowej argumentacji, w której zdający wykaże, że rozwiązał dane zadanie poprawnie i zgodnie z poleceniem do danego zadania oraz instrukcją zamieszczoną w arkuszu konkursowym.
 1. Rozpatrywane będą tylko zastrzeżenia wniesione do konkretnych zadań z pracy konkursowej. Nie dokonuje się ponownej weryfikacji całej pracy.
 2. Odwołanie, które nie wskazuje zadania, którego ocena jest kwestionowana i nie posiada uzasadnienia pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Ponownej oceny wnioskowanych zadań dokonują Zespoły ds. Odwołań, powołane przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej lub upoważnione przez niego osoby.
 4. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 21 dni roboczych od dnia zakończenia składania odwołań, ogłasza ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie w formie decyzji, publikowanej na stronie KO.
 5. Rozstrzygnięcie wydane na skutek odwołania jest

 

 

 • 7

W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem organizacji konkursów decyzję rozstrzygającą podejmuje Przewodniczący WKK.

 • 8

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach organizowanych konkursów i wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli przedstawia Załącznik nr 14.

 

 

 

 

Data dodania: 2019-10-09 15:12:45
Data edycji: 2019-10-09 17:38:38
Ilość wyświetleń: 301

Konkursy

Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button