Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.spstudzian.pl  

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie

Studzian 338, 37-200 Przeworsk

tel/fax.: 16 648 76 35

e-mail:  zsstudzian@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 6.03.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  23.07.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),

- alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),

- kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

 

Aktualnie pracujemy nad tym, by wszystkie publikacje były w pełni dostępne.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie .

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Motyka, adres poczty elektronicznej zsstudzian@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 6487635.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od drogi dojazdowej do budynku, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Jest jeszcze jedno wejście od strony od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Ponadto od strony zaplecza znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
  • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, czyli nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Data dodania: 2020-04-04 21:56:56
Data edycji: 2020-04-06 12:00:09
Ilość wyświetleń: 217

Konkursy

Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną
Więcej informacji

Archiwum aktualności 2010-2018

Wejdź i zapoznaj się z archiwum aktualności naszej szkoły.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button