Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach szkolnych w miłym, bezpiecznym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, odrabiania zadań domowych i zjedzenia posiłku. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy, uwzględniającego tematy tygodniowe dotyczące wydarzeń historycznych i kulturalnych, dni uroczystych i świątecznych oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Prace plastyczno - techniczne wykonane przez dzieci podczas zajęć w świetlicy.


A tak wygląda nasza sala.


Dzienny rozkład zajęć planowanych w świetlicy

7.30 - 9.30
Gry i zabawy dowolne,czytanie czasopism; lektura własna, rozrywki umysłowe, nauka własna pod opieką nauczyciela.
9.30 - 11.00
Zajęcia programowe:
- Rozmowy; pogadanki z dziećmi; zabawy integracyjne.
- Quizy; gry dydaktyczne.
- Zajęcia plastyczno - techniczne.
- Czytanie bajek, baśni, opowiadań, prasy dla dzieci.
- Spacery, zabawy na powietrzu.
- Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek.
- Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
11.00 - 12.00
Przygotowanie do obiadu,obiad i posiłek dzieci, które nie korzystają z obiadów.
12.00 - 14.00
Zabawy według zainteresowań dzieci, odrabianie lekcji.
14.00 - 15.00
Zajęcia programowe:
- Zajęcia plastyczno-techniczne.
- Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu.
- Różne formy pracy z książką.
- Quizy; gry dydaktyczne; zagadki; rebusy.
- Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne.
- Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek.
- Słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
15.00 - 16.00
Odpoczynek i zabawy dowolne, nauka własna pod opieką nauczyciela, gry planszowe, odrabianie prac domowych, porządkowanie sal świetlicowych.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Studzianie

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

DOKUMENTACJA PRACY

1. Roczny rozkład zajęć i zadań z podziałem na miesiące.
2. Dziennik zajęć.
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
4. Regulamin świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Do świetlicy przyjmuje się:
a) uczniów klas 0 - III oraz przedszkolaków, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV - VI,
d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od. 7:30 - 16:00 (piątki do 14:00)
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica to nasz drugi dom, od nas zależy jak będziemy się tu czuli.
2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.
3. Wszyscy dbamy o porządek i estetyczny wygląd sali.
4. Szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami.
5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste , bierzemy udział w pracach porządkowych .
6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.
7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy, wychodzimy za pozwoleniem.
8. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
9. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w trudnościach.
10. Staramy się, aby nam było dobrze z innymi, a innym z nami.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma prawo do:
a) respektowania i swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma obowiązek:
a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.