NASZE SYSTEMATYCZNE DZIAŁANIA


  • Kształtowanie umiejętności życiowych poprzez pozalekcyjne zajęcia artystyczne i koła zainteresowań.
  • Zapraszanie specjalistów  – spotkania, pogadanki, dyskusje, pedagogizacja rodziców z zakresu profilaktyki zintegrowanej.
  • Kompleksowy udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować”.
  • Uczestnictwo w kampanii dla szkół „5 x owoce i warzywa”.
  • Uczestniczenie w działaniu dla szkół „Szklana mleka”
  • „Zakręcona akcja” – zbieranie plastikowych nakrętek.
  • Zbieranie zużytych baterii.
  • Coroczna „Góra grosza” organizowana przez Samorząd Szkolny.
  • Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu - wyjazdy na basen, na narty.
  • Systematycznz zbiórka darów dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie .
  • Organizowanie świątecznych kiermaszów, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.
  • Wolontariat nauczycieli.
  • Spotkania integracyjne - zabawy, imprezy, wycieczki.
  • Rozbudzanie patriotyzmu –  uroczystości i rocznice.
  • Budzenie szacunku dla starszych, rodziny i innych ludzi – organizacja imprez środowiskowych.
  • Stwarzanie warunków dla zdrowej rywalizacji – udział w konkursach, przeglądach wiedzy jak również ich organizacja na terenie szkoły.
  • Nacisk na ścieżkę prozdrowotną na zajęciach edukacyjnych.
  • Rozbudzanie talentów dzieci i młodzieży - mocny akcent na pracę
   z uczniem zdolnym.
  • Skupianie uwagi na uczniu mającym trudności w nauce – dodatkowe zajęcia, pomoc koleżeńska.
  • Systematyczna realizacja szkolnego programu profilaktyki włączonego
   w działania wychowawcze.
  • Dbanie o przestrzeganie zasad programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  • Systematyczna działalność Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia.
  • Aktywność Samorządu Szkolnego, Szkolnego Koła Caritas, Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.
  • Systematyczna diagnoza potrzeb społeczności szkolnej.
  • Wspomaganie uczniów i rodziców przez specjalistów: logopedę, pedagoga, terapeutów (zajęcia rewalidacyjne).